Single post

Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/180/2019, de 17 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la
modificació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006).
Vist el text de la modificació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d’estètica i bellesa de Catalunya, subscrit en data 5 de desembre de 2018, relatiu a l’esmena d’un error detectat a les taules salarials de 2018, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Aqui us podeu descarregar  el conveni