Història de la Fedcat

Història de la Fedcat - Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa

La Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa neix amb l’objectiu de potenciar l’associacionisme en el sector on existeix un fort individualisme, pressionar per la professionalització del sector a nivell formatiu i treballar per regularitzar-lo en els aspectes legals, professionals, laboral i tot aquells que contribueixin a millorar la competitivitat del sector.

Constitució de la Federació Catalana de Perruqueries i bellesa.

Participació en el campionat oficial d’Espanya de Perruqueria Masculina. IV Copa Ciutat de Barcelona de Perruqueria i maquillatge femení i masculí. Homenatge a Pascual Iranzo i a Lluís Llongueras.

Participació a la Fira Cosmobelleza. Montjuic II. Barcelona. Mar-99. Incorporació a Foment del Treball Nacional com a associats. Conveni de col-laboració amb les associacions professionals del sector i gremis provincials per a la realització de sessions de formació i demostracions «ateliers» a nivell comarcal i provincial. Creació de l’Associació Catalana per la Formació permanent del professionals de la perruqueria.

Accions de lobby. Projecte de decret sobre l’ emissió de carnets professionals de perruqueria. A l’ampar del projecte de decret de la comunitat Europea. Presentat al departament de Comerç, lndústria i turisme, Departament d’Ensenyament, Departament d’Artesania, Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya. Regularització de l’emissió de títols, per part d’Acadèmies de Perruqueria privades no homologades amb el suport de l’INCANOP, per a l’exercici de la professió de perruqueria i estètica. Conveni marc amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de les práctiques professionals obligatòries en el marc del nou pla d’estudis dels mòduls professionals d’imatge personal.
Suport a la realització de l’estudi del sector de la perruqueria a Sabadell i comarca que comptà amb la subvenció de l’Ajuntament de Sabadell i la col-laboració de l’Associació de Perruqueries i Estética de Sabadell i comarca.

Conveni de Col-laboració amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per al millor desenvolupament i distribució d’activitats financeres per part de la Caixa per ampliar l’oferta de productes i serveis a la Federació i als seus associats.-Integració de la Federació com associat a la Confederación Nacional de Federaciones de -Empresarios de Peluquerias y Estética (COEPES) a fi efecte de participar en la negociació -col-lectiva del conveni estatal pel sector i participació en els programes (FORCEM) de la formació continua del sector. Sorteig promocional d’un viatge per a dues persones entre els clients dels establiments agremiats a la Federació

Inici de les negociacions del conveni col-lectiu autonòmic del sector de la perruqueria i bellesa. Projecte d’unificació total dels gremis de Catalunya. Inici dels contacte per signar un conveni de col-laboració permanent amb les Cambres de Comerç i Indústria de Catalunya.-II. Finançament del Pla de Dinamització del sector a nivell de Catalunya

Projecte de la creació d’una central de compres d’àmbit autonòmic . Pla sectorial de Dinamització de la Perruqueria de Catalunya. Aquest Pla s’emmarca en el conveni signat amb el Departament de Comerç.
Signatura del «Pacte de Santa Perpètua de Mogoda» amb la presència de mes de 300 persones, aixi com autoritats locals i de la Generalitat per reafirmar la nostre voluntat de defensa del consumidor i els estudiants.
Signatura del «I Conveni Colectiu de treball de Perruqueries, Instituts de Bellesa i Centres de Estètica de Catalunya». Objetiu: que existeixi només un conveni a Catalunya.
Converses amb el Departament de Comerç, Turisme i Consum per la Regulacio del Sector.
Conveni amb la Generalitat per a les pràctiques d´estudiants de la FP a les perruqueries associades a LA FEDERACIÓ

Desenvolupament del Règim Intern. Creació de la Direcció General de la Federació. Seguiment dels Plans de Formació de Forcem i de formació no subvencionada.

Nova Junta Directiva de la Federació. Contactes amb la FNC ( francesa ) i la TSA ( americana ). Accions de Benchmarking en associacionisme empresarial. Contrast de models comercials en el nostre sector. Creació del Comitè de Relacions Institucionals i del Comitè de Formació, contemplats en el Règim Intern.
Negociació del Conveni Col.lectiu de Perruqueries, Instituts de bellesa i centres d’estètica de Catalunya. Reunions amb COEPES, la Federació Gallega i la Federació Balear per la consecució de certificacions professionals.
Participació en reunions, a través d’Experts, a l’Institut Català de Qualificacions Professionals pel catàleg català de qualificacions professionals i els seus plans de formació.

Pacte de Santa Perpètua

Per a la defensa dels drets del consumidor i la consolidació de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa

Les Associacions i Gremis:
– Associació d’ Empresaris i Professionals de Perruqueria i Estètica de Barcelona.
– Associació d’Esteticistes de Barcelona.
– Associació d’Esteticistes Tarraconense.
– Associació de Perruquers d’ Osona.
– Gremi Provincial i Artesà de Perruqueries de Barcelona.
– Gremi Comarcal Artesà de Perruqueries i Bellesa de Reus.
– Gremi Artesà Comarcal de Perruqueria de Senyores i Estètica del Bages.
– Gremi de Perruqueria i Estètica de Mataró i Maresme.
– Gremi Provincial Artesà de Perruqueria i Bellesa de Lleida.
– Sabadell Perruquers Associats del Vallès.
– Unió de Perruqueries i Estètica del Vallès, Osona i Maresme.

Integrants de ple dret a la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, assistents a la reunió celebrada a la Granja Soldevila de Santa Perpètua de Mogoda els dies 6 i 7 de juny, després d’ un procés de conversacions i reflexions conjuntes, en les quals es va posar de manifest:

PRIMER

El procés constituent de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa va finalitzar el 7 de juny de 2001 amb la aprovació dels seus actuals estatuts. Passat aquest temps, es fa necessari consolidar les seves estructures internes i actuar amb major rigor en totes les seves actuacions internes i externes.

SEGON

Per primera vegada en el sector es crea una verdadera unió d’Associacions i Gremis de tota Catalunya, ja que s’entén que els nous canvis socials exigeixen nous comportaments associatius, sense renunciar per això a l’autonomia de cadascun dels federats.

TERCER

El Principi, no escrit d’Harmonia i Consentiment, posat a la prèctica amb un vot un federat, configura ja un canvi d’ estil amb el passat i el reconeixement explícit que el dret de cadascun dels federats és respectat per sobre d’altres majories, tal com indiquen els nostres estatuts.

QUART

La representativitat dels federats, tant en número d’ associats com en la seva distribució en tot el territori, l’ estil, el tarannè i els nostres propis actes ens han convertit «de facto» en el primer interlocutor del sector a l’ Administració Pública, a més d’ entitats públiques o privades de Catalunya i el reconeixement d’ altres a l’ Estat espanyol.

CINQUÈ

El nostre sector forma part del teixit empresarial que genèricament denominem moda i com a conseqüència hem d’ adequar de forma permanent, els nostres hèbits i estils de treball. Aquesta visió aconsegueix tres objectius: a) enfortir els nostres salons, b) contribuir que Catalunya, amb la nostra creativitat es consolidi com a punt de referència internacional i com a conseqüència es faci més gran el nostre prestigi professional c) oferir el millor servei als consumidors.

SISÈ

Sota el principi de la llibertat de mercat, no pot realitzar-se qualsevol actuació, que finalment atempta contra el consumidor. D’ aquesta manera, per exemple, resulta difícil entendre, que el govern de la Generalitat malgrat els nostres esforços, no hagi regulat el sector quan la primera Directiva del Consell de les Comunitats Europees fou publicada fa més de 20 anys (82/489/CEE de 19 de Juliol) i que mitjançant el Reial decret 390/1992, de 15 d’abril, de llibertat d’ establiments i llibre prestació d’activitats artesanes, els continguts de la citada directiva es transposen a l’ ordenament jurídic espanyol.
L’ actual situació crea una autèntica situació de greuge cap als professionals catalans de la perruqueria i l’estètica ja que no es poden establir a Europa, mentre que a Catalunya qualsevol persona física pot obrir un saló amb la consegüent indefensa del consumidor que creu que es atès per un professional degudament qualificat.

SETÈ

La manca d’ una adequada normativa, és la conseqüència d’un ensenyament reglat desprestigiat i que cents de joves estiguin rebent títols amb poca o cap base acadèmica a centres privats de dubtosa professionalitat pedagògica.

VUITÈ

Amb independència dels punts sisè i setè, volem agrair públicament en aquest acte, les recomanacions i ajudes que hem rebut per part de diversos Departaments de la Generalitat durant aquests anys de funcionament de la Federació, així com d’ altres entitats provincials com la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sabadell i de Sta. Perpètua de Mogoda.

Acord per a la Regulació del Sector

Acord per a la Regulació del Sector i els objectius de la nova etapa de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa de Catalunya.

PRIMER

Insistir, amb major èmfasi si és necessari, sobre les institucions de la Generalitat, amb l’ objectiu de Regular el Sector, per tal que els professionals siguin reconeguts oficialment i quedi regulada la llibertat d’ establiments i lliure prestació de serveis de perruqueria i estètica conforme amb la Normativa Comunitària i el reial Decret de transposició ja anomenat, amb l’ objectiu de protegir els interessos dels consumidors.

SEGON

Que la Regulació del Sector tingui present les vocacions professionals del joves i sigui garantida la seva formació, ja que de manera contrària, seran vulnerats els seus drets com a ciutadans.

TERCER

L’aprovació del «Regiment Intern» de la Federació ha de ser considerat com l’inici d’ una nova etapa, reforçant la seva estructura interna, que suposa a la seva vegada un major poder dels federats.

QUART

Els Òrgans d’Administració i Gestió així com els Òrgans Consultius i Tècnics de Govern, que neixen amb el «Regimen Intern» permetran superar l’ etapa actual per a consolidar una estructura professional capaç d’ oferir millors serveis als federats i consolidar les associacions i gremis en les seves obligacions pel que fa als seus associats i agremiats i al millor servei del consumidor.

CINQUÈ

L’objectiu últim del «Regimen Intern» és una permanent ajuda als federats per tal que aquests a la seva vegada, la ofereixin als seus associats en qualsevol àrea del Management, especialment en Formació, Marketing, Comunicació o qualsevol altre servei sigui d’ interès i mantenir-los en una constant informació per a adequar-se al canvi amb la major seguretat i celeritat davant les permanents tensions d’un mercat que exigeix gran flexibilitat empresarial.

SISÈ

Si bé és cert que la Regulació del Sector, fou l’ objectiu bàsic per a la creació de la Federació, també ho és que hem comprovat les avantatges que poden obtenir-se amb la unió. Per a aconseguir afermar-la, crear una autèntica cultura federativa i fer front al futur amb èxit, ens queda un gran camí per recórrer i això serà possible si recordem permanentment que som els representants legals de cents de professionals. «Amb ells hem d’estar» i a través d’ ells als consumidors que són en definitiva la nostra raó de ser.

SETÈ

Declarem la nostra visió i missió com a Federació:. Fem una solemne crida a totes les Associacions i Gremis de Perruqueria i Estètica de Catalunya per a que en peu d’ igualtat s’uneixin a la Federació. Només així i, tenint present els errors del passat, podrem avançar davant dels grans reptes que ens planteja el futur.

VUITÈ

Fem una solemne crida a totes les Associacions i Gremis de Perruqueria i Estètica de Catalunya per a que en peu d’ igualtat s’uneixin a la Federació. Només així i, tenint present els errors del passat, podrem avançar davant dels grans reptes que ens planteja el futur.

I, amb prova de conformitat amb l’ acord que antecedeix, ho firmen, a Santa Perpètua de Mogoda i en la presència de les seves màximes autoritats locals i representans de la Generalitat de Catalunya, el dia 7 de juny de 2004.