CONCURS DE TALENTS 2024

La Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa defensa els teus interessos

Defensa del gremi

Representem els interessos generals de la nostra professió davant l’Administració, organismes públics, tribunals i qualsevol ens legalment constituït en l’àmbit de Catalunya.

Assessorament

Assessorem a les corporacions oficials i a las persones jurídiques individuals o col·lectives en les formes previstes per la Llei. També participem dels Òrgans Consultius de l’Administració quant se li requereixi.

Millora constant

Fomentem la formació i el reciclatge professional mitjançant tot tipus de plans formatius, cursos, conferències o qualsevol mitjà que s’estimi més escaient.

Professionalització

Creem i fomentem qualsevol tipus d’estructura empresarial, capaç de satisfer la productivitat de les empreses individuals del sector i dels membres Federats. Oferim resposta constant als canvis econòmics mitjançant polítiques de millora econòmica dels membres dels Federats.

REPRESENTEM A MÉS DE 1.000 CENTRES DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA DE CATALUNYA!

Desenvolupem totes les nostres capacitats perquè cadascun dels salons de Catalunya, els professionals dels quals tradicionalment han demostrat gran competència professional, millorin constantment la seva imatge i adeqüin els seus serveis als desitjos i necessitats dels consumidors.

La Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa

Funció

La Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, creada el 1997 a l’emparament de la Llei 19/77 de l’1 d’abril, és una Federació d’Associacions i Gremis locals, comarcals o provincials de Catalunya. La Federació podrà federar qualsevol Associació, Gremi o Federació d’empresaris de perruqueria i estètica de Catalunya.

Objectiu

L’objectiu de la Federació consisteix en aconseguir el major grau de cohesió, harmonia i integració a nivell sectorial, amb la idea d’afrontar amb èxit els reptes que planteja constantment la nostra societat i el nostre entorn econòmic amb la major eficiència i eficàcia.

Visió

Volem que la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa, es converteixi en un punt de referència a Catalunya i per la seva representativitat ser la força motriu del desenvolupament del sector. Volem que la Perruqueria i Estètica de Catalunya continuï incrementant la seva imatge i prestigi que per història i tradició li correspon.

Missió

Desenvoluparem totes les nostres capacitats per a que cadascun dels salons de Catalunya, els professionals dels quals tradicionalment han demostrat gran competència professional, millorin constantment la seva imatge i adeqüin els seus serveis als desitjos i necessitats dels consumidors.

Els objectius de la Fedcat

La Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa neix amb l’objectiu de potenciar l’associacionisme en el sector.

  • Representar els interessos generals de la nostra professió davant l’Administració, Organismes Públics, Tribunals i qualsevol ens legalment constituït en l’àmbit de Catalunya.
  • Assessorar a les corporacions oficials i a las persones jurídiques individuals o col·lectives en les formes previstes per la Llei i a més a més participar dels Òrgans Consultius de l’Administració quant se li requereixi.
  • Salvaguardar l’ètica professional i empresarial adequant el sector als interessos dels consumidors.
  • Fomentar la formació i el reciclatge professional mitjançant tot tipus de plans formatius, cursos, conferències o qualsevol mitjà que s’estimi més escaient.
  • Crear o fomentar qualsevol tipus d’estructura empresarial, capaç de satisfer la productivitat de les empreses individuals del sector i dels membres Federats. Intentar oferir resposta constant als canvis econòmics mitjançant polítiques de millora econòmica dels membres dels Federats.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres

Latest News

GREMIS ASSOCIATS