Single post

LA LÍNIA D’AVALS ICO PER A PIMES I AUTÒNOMS JA ESTÀ OPERATIVA

 

👉 Quina és la finalitat d’aquesta Línia?

Cobrir les necessitats de finançament per:
⭕️ Pagaments de salaris
⭕️ Pagament del lloguer
⭕️ Factures de proveïdors
⭕️ Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

👉 Per quina quantitat i plaç per retornar-ho?

Per Pimes fins a un 25% de la facturació anual o 24 mesos de despeses de personal. El plaç de retorn és de 5 anys (1 de carència)

👉 Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que:

⭕️ Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.

⭕️ Les empreses i autònoms:
– No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
– No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.

El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

👉 Quin és el percentatge màxim de cobertura de l’aval?

En el cas d’autònoms i pimes l’aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

‼️ A tenir en compte:

– No ens interessa agafar línies fora de l’empara del Covid-19, ja que aquestes tenen un tractament de risc diferent.

– No ens han de demanar garanties. Les entitats ja tenen una àmplia cobertura aval que és garantia suficient

– No ens han de demanar contrapartides tipus assegurances…

– Si cal, es pot combinar la línia ICO amb la d’Avalis ICF i així com també combinar entitats financeres