CALENDARI LABORAL 2020

L’any 2020 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran
afegir-hi dues festes locals.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2020 les següents: Aquí