Single post

Publicació al BOE del Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

20 març 2019

El Departament Jurídic de PIMEC t’informa de les novetats legislatives introduïdes a través del BOE-A-2019-3481, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, publicat el passat dimarts dia 12 de març de 2019.

S’introdueixen diferents canvis normatius de protecció social, foment de la contractació indefinida i de registre de jornada, així com diferents propostes legislatives. Els més importants són els que destaquem a continuació:

1. MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL:

1.1. Es modifica la regulació del subsidi d’atur per a persones majors de 52 anys, d’acord amb els següents punts:

 • Reducció de l’edat d’accés al subsidi, dels 55 als 52 anys.
 • Supressió de la necessitat de tenir 52 anys d’edat en el moment del fet causant del subsidi.
 • Increment de la durada màxima; a partir d’ara es percebrà fins l’edat ordinària de jubilació.
 • Increment de la quantitat de cotització per contingència de jubilació.
 • Eliminació dels percentatges aplicables al subsidi quan la persona treballadora desenvolupi les seves tasques a temps parcial.

1.2. S’incrementa la quantia mínima de pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys.

1.3. Es crea una bonificació de 1.300 euros anuals, durant tres anys, per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada.

1.4. Es prorroga la bonificació del 50% a les quotes de la Seguretat Social de les prolongacions dels contractes laborals fixos discontinus durant els mesos de febrer, març i novembre en els sectors del turisme, comerç vinculat a aquest i hostaleria, durant aquests mesos.

2. REGISTRE DE JORNADA:

 • Es crea un marc jurídic de control de la jornada laboral, consistent en la necessitat que les empreses garanteixin un registre de les hores d’inici i finalització de la jornada de cada persona treballadora.
 • L’organització i documentació d’aquest registre de jornada s’ha de dur a terme mitjançant la negociació col·lectiva o acords d’empresa amb la Representació Legal dels Treballadors, i, si no n’hi hagués, per decisió de l’empresa prèvia consulta dels representants.
 • S’estableix l’obligació de l’empresa de conservar els registres de jornada durant un termini mínim de quatre anys, registres que hauran de romandre a disposició de les persones treballadores, dels seus representants, així com de la Inspecció de Treball.
 • Així mateix, es tipifiquen com a infraccions en l’ordre social les derivades d’incompliments relatius al registre de jornada, que es poden sancionar com a falta greu amb una multa de 206 a 6.250 euros.
 • L’existència del registre de jornada serà obligatòria a partir del proper 12 de maig de 2019.

3.PROPOSTES LEGISLATIVES:

 • El Govern constituirà, abans del 30 de juny de 2019, un grup de persones expertes que s’encarregarà de proposar un nou Estatut dels Treballadors.

 

Més informació:

 

Departament Jurídic

  Estrella Rincón i Guillem Àngeles

Telèfon: 934.964.500

Correu electrònic: erincon@pimec.org i gangeles@pimec.org