Single post

Confinament municipal i centres de perruqueria i estètica

Benvolguts associats/des,

Us informem que les úniques excepcions per mobilitat són:

– Restringida l’entrada i sortida de cada municipi, excepte per realitzar activitats físiques i esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Excepcions que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Per tant, NO és justificable la sortida del municipi per serveis de perruqueria o estètica.

A més a més, us recordem que els serveis essencials es van publicar al BOE i són els següents:

 • Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent-hi l’entrega).
 • Servei de perruqueria a domicili.
 • Servei d’entrega a domicili d’hostaleria i restauració.
 • Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.
 • Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials.
 • Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i altre personal al servei d’aquesta han de seguir atenent les actuacions processals no suspeses.
 • Serveis de les administracions públiques imprescindibles per al funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.
 • Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent-hi aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment.
 • Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport per als casos en vigor durant l’estat d’alarma.
 • Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat viària.
 • Forces Armades.
 • Seguretat privada.
 • Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat.
 • Personal dels centres de recerca de projectes relacionats amb la COVID19.
 • Serveis funeraris.
 • Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 • Venda de premsa.
 • Mitjans de comunicació públics i privats, incloent-hi la impressió i distribució.
 • Serveis financers, bancaris i d’assegurances.
 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent-hi els necessaris per al desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball.
 • Serveis essencials de protecció i atenció a víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses.
 • Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 • Personal laboral de notaries i registres per als serveis essencials establerts.
 • Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància.
 • Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts.
 • Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants.
 • Abastiment d’aigua potable.
 • Serveis meteorològics.
 • Servei postal universal de l’operador estatal.
 • Importació i subministrament de material sanitari, incloent-hi empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris.